Skafor deler ut 10 000 kroner i masterstipend

Skafor deler ut 10 000 kroner i masterstipend

Masterstudenter får en gylden mulighet til å motta økonomisk støtte og fordype seg i et tema som er svært samfunnsnyttig – nemlig forebygging av skader og ulykker. To stipend à 10 000 kroner deles ut til studenter som kan bidra til kunnskapsutvikling innenfor fagfeltet.


600 000 nordmenn oppsøker lege pga. ulykkesskader hvert år, og ca. 2 500 plutselige dødsfall registreres i året. Skader er anslått å koste det norske samfunnet over 200 milliarder kroner – hvert år.

Dette er en viktig utfordring for folkehelsen. Skader har stor betydning for livskvalitet og helse.

Forebygging er derfor vesentlig. Men målrettet forebygging krever kunnskap – og mye av den kunnskapen mangler.

Trenger kunnskapsutvikling
Skadefeltet er delt mellom ulike institusjoner og direktorater, og det finnes statistikk for ulykker og skader på flere områder og fra flere kilder. Allikevel ser vi at de fleste registrene med skadeopplysninger er preget av underrapportering og mangelfull datakvalitet.

Skadedataene er som regel ikke detaljert nok til å kunne brukes direkte i forebyggende arbeid. Det mangler bl.a. mer kunnskap om årsakskjeden bak en skadehendelse, dvs. de faktorene som direkte eller indirekte forårsaker skaden.

Generelt sett kan vi si at skadefeltet i Norge trenger mer oppmerksomhet fra forskningsmiljøene og bedre datakvalitet. Det må til en kunnskapsutvikling.

Fritt tema
Tema til en masteroppgave innenfor skader og ulykker kan være så mangt. Det kan f.eks. handle om bevegelsesmønstre til mennesker som krysser en vei, hvorfor folk ikke bruker refleks eller brodder, hvordan vi skal unngå fall i hjemmet, hva som får folk til å sykle uten hjelm eller hvor mange ulykker som skjer fordi vi sitter med nesa i mobilen.

Skafor setter ingen krav til metode eller utforming av oppgaven. Den kan være en dybdestudie eller breddestudie, bruke kvalitativ eller kvantitativ metode, se på årsakssammenheng eller en type atferd, det er helt opp til den enkelte student.

Hovedkriteriet er at oppgaven skal tilføre kunnskap til fagfeltet, og kunne bidra til å forebygge skader og ulykker.

Alle studenter på masternivå er velkomne til å søke, uavhengig av hvilket studiested de tilhører. Studenten studerer kanskje folkehelse, arkitektur, arealplanlegging, HMS, teknologi, sosiologi eller noe helt annet, og er interessert i nettopp dette fagfeltet.

Problemstilling utformes i samarbeid med veileder ved undervisningsstedet. Stipendet tildeles av styret i Skafor. Sammen med daglig leder, vil styret være en sparringspartner og bidra med kunnskap og kontakter.

Søknadsfrist er 9. mars 2018.

Søknad, på maks to sider, sendes til post@skafor.org.

Søknaden skal inneholde:

  • Informasjon om søker, navn på studiested, studieretning, masterprogram og veileder
  • Tittel, tema og godkjent problemstilling for oppgaven
  • Bakgrunn for valg av tema og problemstilling
  • Kortfattet besrkivelse av teori- og metodevalg
  • Personlig og faglig mål med oppgaven

Krav knyttet til tildeling:

  • Oppgaven skal ferdigstilles innen 18 måneder
  • Det skal fremgå at oppgaven har mottatt støtte fra Skadeforebyggende forum (Skafor)
  • En oppsummering av oppgaven leveres til publisering på nettstedet www.skafor.org
  • Oppgaven i sin helhet skal oversendes Skafor. Det kan bli aktuelt å presentere oppgaven på et fagseminar.

For spørsmål kan daglig leder i Skafor, Eva Vaagland, kontaktes på e-post: eva.vaagland@skafor.org

Les mer om Skadeforebyggende forum: www.skafor.org