Tønsberg er nytt trygt lokalsamfunn

Tønsberg er nytt trygt lokalsamfunn

Vi har fått et nytt Trygt lokalsamfunn i Norge, nemlig Tønsberg kommune. De har jobbet med metodikken i flere år, og kunne endelig høste fruktene. Sertifiseringsrådet var på besøk 11. januar og uttalelsen fra rådet var tydelig: «Vi mener at Tønsberg kommune bør bli sertifisert som Trygt lokalsamfunn». 


- Dere hadde gjort en god jobb med programmet og valgt inspirerende eksempler. Engasjementet er tydeligvis stort, både i styringsgruppa og ute i felten, og det er et strålende utgangspunkt for det videre arbeidet, sa medlem i sertifiseringsrådet Christoffer Knudsen til Tønsberg kommune etter besøket.

Tønsberg har jobbet med TL-metoden i sitt skadeforebyggende arbeid i flere år, og det har de gjort til gangs. Skadeforebygging er tydelig ivaretatt gjennom prioriterte innsatsområder og forankret i kommunens planer gjennom fokusområder som bl.a. oppvekst og stedsutvikling.

Oversiktsdokumentet over folkehelsen innleder med tydelige prioriteringer som angir retning for folkehelsearbeidet og betinger fortsatt innsats for å forebygge skader og ulykker.

Trygge lokalsamfunn – en nasjonal modell
Systematisk forebygging gir færre skader, tryggere innbyggere. Og sparte penger.

Trygge lokalsamfunn er en metodisk ramme for forebygging i nærmiljøet, som setter forebygging på agendaen og inn i planverk. Det er Skadeforebyggende forum som har utviklet, og forvalter, den nasjonale modellen for dette arbeidet i Norge. Den bygger på initiativ fra Verdens helseorganisasjon (WHO), men er tilpasset en norsk kommunevirkelighet og en norsk hverdag.

Folkehelseloven pålegger norske kommuner å forebygge ulykker og skader. Arbeidet kan være tidkrevende og effektene ofte langsiktige. TL som idé handler først og fremst om en forenkling og forbedring av det de fleste kommuner allerede gjør på dette feltet. Metoden er et bidrag til trivsel og trygghet – og til folkehelsen.

Prosjekt nærmiljø og medvirkning
TL-modellen bygger på et livsløpsperspektiv og en tverrsektoriell tilnærming. På veien mot sertifisering har Tønsberg kommune arbeidet på tvers av sektorer og fagenheter. De har spesielt fokus på følgende innsatsområder:

  1. Trafikksikkerhet blant barn og unge
  2. Forebygge risikoatferd blant ungdom
  3. Færre fall som forårsaker hoftebrudd blant eldre i Tønsberg kommune
  4. Prosjekt nærmiljø – helsefremmende nærmiljøutvikling

Gjennom Prosjekt Nærmiljø har kommunen tatt i bruk nye metoder og skapt gode arenaer for samarbeid og medvirkning om å skape tryggere og triveligere nærmiljø. På samme måte kan det fallforebyggende arbeidet som gjøres i fysioterapitjenesten ikke bare bli en arena for trening, men også fremme nettverksbygging og forebygge ensomhet.

Samskaping
«Samskaping» er et stikkord fra den politiske plattformen for sammenslåing av Re og Tønsberg. Det beskriver også en styrke ved TL-arbeidet i Tønsberg.

Sertifiseringsrådet berømmer Tønsberg for å sette «samskaping» ut i praksis. Det er et tydelig mål å styrke medvirkningen, og kommunen skal følge opp med blant annet nye metoder for innbyggerdialog. I en tid der kommunen står overfor store oppgaver knyttet til stedsutvikling, er gode metoder og arenaer for medvirkning og samarbeid avgjørende for å lykkes med å forebygge skader og fremme folkehelsen.

Skadeforebyggende forum er glade for å føye Tønsberg til listen over godkjente kommuner. Det er vel fortjent, og det gode arbeidet de har gjort vil kunne brukes som eksempel i mange sammenhenger. Kommunen har startet godt på noe mange kommuner mangler, nemlig gode, konstruktive, tillitsbaserte arenaer for samarbeid mellom kommune og innbyggere.

Les mer om Trygge lokalsamfunn her: www.skafor.org/trygge-lokalsamfunn/