Fakta om eldre og skader

Mange eldre er spreke og lever aktive liv. Dessverre setter ofte ulykker og skader en stopper for aktiviteten. Eldre skader seg oftere og er mer sårbare enn andre, og konsekvensen er i mange tilfeller redusert livskvalitet og i verste tilfelle død. Mange av skadene kunne vært unngått.


Skader utgjør en alvorlig utfordring for folkehelsen. Selv om eldre mennesker ikke blir sykmeldt og borte fra jobb, kan en skade føre til store smerter og tap av førlighet. I neste instans kan en skade bety ensomhet fordi personen ikke lenger har mulighet til å bevege seg fritt eller delta i sosiale sammenhenger.


Økt risiko med alderen

Flere aktører fører statistikk over skadedata, for eksempel Norsk pasientregister og Folkehelseinstituttet. Selv om ikke alle skadene rapporteres inn, gir tallene en klar pekepinn.  Statistikken viser nemlig tydelig at eldre er overrepresentert på skadestatistikken, og at risikoen øker markant etter fylte 80 år.

  • Ulykker står for nærmere 95 prosent av alle skader blant personer over 60 år
  • Flere kvinner enn menn i denne aldersgruppen, skader seg.
  • I aldersgruppen over 80 år er det 10 ganger så høy risiko for å dø av ulykker, som i de yngre aldersgruppene.


Flest ulykker i hjemmet

I Norge skjer om lag hver tredje ulykke i hjemmet. For seniorer og eldre, som ofte tilbringer mye tid i og rundt hjemmet, er tallet høyere. Det understreker hvor viktig det er å forebygge ulykker innenfor hjemmets fire vegger.

  • I aldersgruppen 60-79 skjer 43 prosent av ulykkene i boligen eller boligområdet.
  • Tallet stiger til nærmere 58 prosent for eldre over 80 år.
  • En tredjedel av alle som omkommer i brann i Norge, er over 70 år, til tross for at de bare utgjør 15 prosent av befolkningen.


Fall en viktig faktor

Fall er den klart viktigste ulykkesårsaken blant seniorer og eldre. Fall fører ofte til alvorlige brudd og lange sykehusopphold, og ender i mange tilfeller med redusert livskvalitet og i verste tilfelle død. Etter fall følger brann, forgiftning, kvelning og trafikk som de vanligste ulykkesårsakene.

  • Slag, støt eller fall står for to av tre skader i aldergruppen 60-79 år. For personer over 80 år, har tallet steget til over 80 prosent. Til sammenligning står fall for bare 32 prosent av ulykkesskadene for personer mellom 20 og 39 år.
  • Fall forårsaker hver år ca. 10.000 hoftebrudd på grunn. Kvinner over 70 år rammes oftest.
  • Et hoftebrudd koster samfunnet i snitt 500 000 kroner det første året, viser beregninger.


Kilder: Helsedirektoratet, Norsk pasientskaderegister, Statistisk sentralbyrå og Folkehelseinstituttet