Om Risikorydding

Risikorydding er en kampanje for å forebygge ulykker og skader. Det er Skadeforebyggende forum som har tatt initiativ til kampanjen. Gjensidigestiftelsen bidrar med grunnfinansiering. 


Risikorydding er et tiltak for å mobilisere til felles innsats for å redusere faren for ulykker som medfører personskader. Prosjektet legger til rette for at ulike aktører i samfunnet - offentlige, private og frivillige, samt enkeltpersoner, kan ta tak og starte en dugnad der de bor og lever.

Prosjektet

Risikorydding skal bidra til å forhindre ulykker og personskader ved å fremme forebygging i nærmiljøet. Kampanjen retter seg mot alle som ønsker å bidra til å gjøre hverdagen tryggere, enten det er i kommunen eller bydelen, i borettslaget, idrettslaget eller nabolaget – eller hjemme i egen familie, i egen bolig.

Tilnærmingen er at de fleste ulykker og skader kan forebygges. Kampanjen inviterer til systematisk innsats for å kartlegge risiko, slik at en selv eller i samarbeid med andre kan fjerne faren. Den inviterer til en rydding av risiko i nærmiljøet, i lokalsamfunnet.

Bevisstgjøring om hvilke risikoforhold som oftest finnes – og oftest fører til ulykkesskader – er et sentralt element i kampanjen. Kunnskap om farer og forebygging er samlet på nettstedet risikorydding.no. Her finnes også en rekke praktiske dugnadsråd, samt sjekklister og guider. Løpende informasjon og oppdateringer vil finnes på vår Facebook-side.

Kampanjen ble lansert i 2016, og vil minimum løpe ut 2017.


RYDD OPP, REDD LIV!

Vi skader oss hele tiden. Barn og ungdom. Voksne og eldre. Ulykker tar liv – og de ødelegger liv. Vi kan aldri bli helt kvitt ulykkene, men vi kan forebygge mange av dem. Det er det kampanjen Risikorydding handler om: Rydde risiko for å spare liv og helse.

Over en halv million nordmenn skader seg hvert år så alvorlig at de må få legehjelp. Og til tross for sterk nedgang de senere tiår er ulykker fortsatt den vanligste dødsårsaken for personer under 45 år i Norge. Ulykker er alvor. De fleste ulykker skjer i hjemmet og på fritiden, det viktigste innsatsområdet for kampanjen Risikorydding.

  • Ca. 550 000 får hvert år skadebehandling i helsevesenet
  • Ca. 35 000 får hvert år varig mén som følge av skader
  • Ca. 10 prosent av døgnopphold ved norske sykehus skyldes ulykker
  • Ca. 2000 personer dør hvert år som følge av ulykkesskader
  • For personer under 45 år er ulykker den viktigste dødsårsaken
Partnerne
Kampanjen ledes av Skadeforebyggende forum og har fått grunnfinansiering fra Gjensidigestiftelsen. Vi hører gjerne fra andre aktører som ønsker å bidra til å forebygge skader og ulykker gjennom Risikorydding.

Skadeforebyggende forum
Forumet er en medlemsorganisasjon og møteplass for aktører som arbeider med ulike former for skadeforebygging. Skafor har også tatt ansvarer for utvikling av ordningen Trygge lokalsamfunn. www.skafor.org

Gjensidigestiftelsen

Stiftelsen er Norges største finansstiftelse, og deler årlig ut rundt 200 millioner kroner til allmennyttige prosjekter innenfor feltet trygghet og helse. Gjensidigestiftelsens visjon er å skape et tryggere samfunn. www.gjensidigestiftelsen.no