Fakta om unge og skader

Ungdommer og unge voksne er den gruppen som skader seg hyppigst. De fleste skadene skjer under idrett og trening, men mange oppstår også i hjemmet, i trafikken og etter hvert i arbeidslivet.


Når barn blir til ungdom, entrer de nye arenaer og utsettes for nye faremomenter. De blir også mer selvstendige, og mange er villige til å ta større risiko enn de gjorde som barn. Dette bidrar til at de unge er overrepresentert i skadestatistikken.


Mange tapte liv, menn skader seg mest

Selv om det er flere eldre som dør etter skader og ulykker, er ulykkene en alt for vanlig dødsårsak blant unge mennesker i Norge.

  • Ulykker er den vanligste dødsårsaken blant nordmenn under 45 år
  • Risikoen for skader øker betraktelig fra tiårsalderen
  • Barn og ungdommer i aldersgruppen 10-20 år skader seg totalt sett oftest
  • I aldersgruppen 20-25 år har menn om lag dobbelt så høy skadefrekvens som kvinner
  • Blant menn under 25 år skyldes hvert femte dødsfall en ulykke


Flest skader fra idrett, men de alvorligste i trafikken

Blant unge skjer det flest skader under idrett og trening. Idrettsulykkene skjer nesten tre ganger hyppigere enn trafikkulykker. Det er likevel trafikken som fører til de alvorligste skadene og tar flest unge liv.

  • Mer enn en firedel av skadene i aldersgruppen 15-25 år skjer under idrett og trening
  • Trafikkulykker er den vanligste dødsårsaken blant unge i alderen 15-24 år
  • Mer enn to av tre trafikkdrepte i alderen 15-24 år er menn


Kilder: Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet, Trygg Trafikk