Initiativtakere til trygghetsvandringer

Trygghetsvandringer er et verdifullt redskap for kommuner og organisasjoner som ønsker å engasjere flere innbyggere i utviklingen av lokalsamfunnet. Det er en måte å legge til rette for samarbeid mellom offentlig, privat og frivillig sektor.

Trygghetsvandringer kan egentlig gjennomføres hvor som helst, av hvem som helst og når som helst. Initiativet kan komme nedenfra: Fra enkeltpersoner eller grupper som ser behov for å ta tak, eller det kan komme ovenfra – fra en kommune eller bydel, en velforening eller næringslivsaktører.

Kommuner

Norske kommuner har ansvar for planlegging og stedsutvikling, og for å ivareta og dokumentere folkehelsen. Trygghetsvandringer er en metode som bidrar til å etterleve dette. Metoden inviterer til medvirkning, som er en føring for utviklingsprosesser. Det er en enkel og effektiv vei til å mobilisere innbyggerne og la flere ta del i utviklingen av lokalsamfunnet. Det kan skje som et initiativ for å løfte et nærmiljø på kort sikt eller som et ledd i å drive medvirkning i mer langsiktig planarbeid. 

Kommuner som har tatt i bruk modellen og metoden Trygge lokalsamfunn har allerede lagt inn en systematikk for forebyggende folkehelse som også inkluderer aktiv skadeforebygging. Å kartlegge risiko for å redusere fare for ulykker som kan medføre personskade er en viktig målsetting ved en trygghetsvandring, men ikke den eneste. Navnet forteller at hensikten er å skape trygghet. I tillegg til å fjerne farer eller hindre skader skal vandringene bidra til å skape trygge, trivelige og tilgjengelige omgivelser – ute og inne – som også oppfordrer til fysisk aktivitet og lokalt samhold. 

Foreninger 

Frivilligheten har en særlig viktig rolle å spille. Trygghetsvandringer er en effektiv metode for ulike typer foreninger og lag som vil mobilisere til lokal innsats for et bedre nærmiljø, enten det er på eget initiativ eller etter oppfordring fra kommunen. Dette kan være borettslag, velforeninger, idrettslag og andre lag og foreninger som vil styrke oppvekst- og bomiljøet. For noen kan trygghetsvandringene fungere som en forslagskasse for tiltak som settes i verk i egen regi. For andre kan vandringene være en metode for å dokumentere nødvendige tiltak i nærmiljøet og øve press – på kommunen, politiet, vegvesenet, grunneiere eller andre – for å få gjennomført tiltak. 

Bedrifter 

Næringslivet kan også bidra, enten i sitt eget nærområde eller i lokalsamfunnet. Virksomheter har ansvar for sikkerhet på eget og tilstøtende områder, eksempelvis for farlig gods og trafikk. Bedrifter kan også gå sammen, eksempelvis gjennom handelsstandforeninger, og bidra til trygghetsvandringer i sentrumsområder eller rundt kjøpesentre. Virksomheten kan engasjere sine egne medarbeidere til å kartlegge eget nærmiljø, og oppmuntre dem til å delta i trygghetsvandringer iverksatt av andre – og selvsagt bidra materielt, eksempelvis med oppmuntrende bevertning av vandringsdeltakere!

Ildsjeler 

Enkeltpersoner kan ikke bare delta i vandringer, men også initiere dem. Ildsjeler er avgjørende i mange sammenhenger, ikke minst når det kommer til å få noe gjort som ikke er pålagt eller betalt. Enkeltpersoner må engasjere seg selv – og andre – enten det er i en kommune, forening eller bedrift. Venner, naboer og foreldre kan utmerket godt gå sammen om å arrangere trygghetsvandringer, enten det er i gata eller borettslaget, på idrettsplassen eller rundt skolen. Derved kan de enkelt være med og påvirke utviklingen av sitt nærmiljø.