Trygghetsvandring trinn for trinn

Trygghetsvandringer må følge en tydelig plan, fra start til konklusjon. Og til slutt må deltakerne få vite hva innsatsen deres fører til av endringer.

Trinn 1: Planlegge

Første trinn er å lage en plan for trygghetsvandringen. Den bør omfatte mål for vandringen, oversikt over deltakere og områdene som skal dekkes, samt en tidsplan. Det kan være nyttige å sette sammen en liten gruppe som kan stå for planleggingen og dele oppgavene. I mange tilfeller vil det være riktig å involvere deltakerne i planleggingen. Dette gjelder for eksempel om vandringen skal brukes til å løfte et større område. Beboerne vil da ha de beste forutsetningene for å definere mål og områder som må undersøkes spesielt. De vil også kunne si om det er enkelte grupper som er spesielt viktige å involvere i prosessen, og på hvilke tidspunkt vandringen bør gjennomføres. 

Det er viktig å peke ut en leder som kan styre trygghetsvandringen fra start til slutt. Lederen blir kontaktperson i prosessen og må sørge for at alle funn og forslag blir registrert, drøftet og tatt videre for å skape forbedringer etter vandringen. Når vandringen opprettes i vårt digitale verktøy, kan lederen invitere deltakere og holde dem oppdatert på epost. Funn og forslag fra deltakerne blir lagt til løpende under selve vandringen, og det er enkelt å legge inn kommentarer og skrive ut rapporter lenger ut i prosessen. 

Trinn 2: Vandre

Hvis deltakerne ikke har vært med i planleggingen av vandringen, bør de få muligheten til å foreslå om det er andre steder de vil se nærmere på, i tillegg til de som er definert på forhånd. Dersom det er flere enn 8–10 deltakere, kan det være klokt å dele opp i mindre grupper som ser på ulike steder. Det er en fordel om gruppene er bredt sammensatt for å få fram ulike synspunkter. De bør likevel ikke være større enn at hele gruppen kan samarbeide og diskutere funn og forslag underveis.

Under selve vandringen går gruppene gjennom områdene som skal undersøkes, observerer, noterer eller sender inn sine funn med mobilen. Våre guider beskriver vanlige punkter som bør undersøkes underveis. Alle meninger teller, derfor er det viktig at alle slipper til og får registrert sine funn. 

Trinn 3: Diskutere

Etter vandringen skal alle deltakerne samles for å diskutere inntrykk og opplevelser. Denne samlingen er en arena for deling og kartlegging av ulike behov, synspunkter og forslag til løsninger. Har deltakerne ulike syn på de forskjellige områdene og stedene? Avhenger synspunktene av alder eller andre demografiske forskjeller? 

Lederen for trygghetsvandringen leder samlingen og må sjekke at alle funn og innspill har blitt notert eller registrert i kartverktøyet. Den som har opprettet vandringen i kartverktøyet (moderator) kan får løpende oversikt over alle funnene som deltakerne melder inn. 

Trinn 4: Konkludere og rapportere

På et senere tidspunkt – men ikke senere enn at befaringen er friskt i minne – skal deltakerne samles for å diskutere funnene, drøfte løsninger og foreslå prioriteringer på kort og lang sikt. Konklusjonene bør sammenfattes i en anbefaling med aktuelle tiltak som overleveres til de som har bestilt vandringen. Hvis vandringen er gjort på privat initiativ for å øve press på andre, bør det lages en plan som beskriver hvem som skal følge opp de enkelte punktene – og når. 

Det er viktig å minne deltakerne om hvilke forventninger de kan ha til tiltak og forbedringer etter vandringen. Her kan det også være klokt å være tydelig på forhold det ikke er aktuelt å gjøre noe med. 

Det er også viktig at deltakerne får informasjon om tiltak som blir gjort etter vandringen, slik at de kan se resultater av innsatsen. 

Her kan du laste ned en bruksanvisning for hvordan du bruker Trygghetsvandring på mobilen (PDF). 

Forside-brukanvisning_TV.JPG#asset:903