Voksne og risiko

Mange voksne er spreke, andre er mindre aktive. Alle har levd en stund og har erfaring med å håndere risiko. Likevel skjer det mange ulykker og skader. Og hvorfor er voksne ofte mer opptatt av å beskytte andre enn de er av å beskytte seg selv?


Voksne har mer erfaring med å oppfatte og løse situasjoner som kan true liv eller helse enn barn og unge.  Derfor har de også bedre forutsetninger for å håndtere risiko og ta ansvar for å beskytte seg selv. Det er store variasjoner innad i gruppen, men voksne er generelt mindre villige til å ta risiko eller utsatt for gruppepress enn unge.

Da er det et paradoks at voksne i mange tilfeller er mer opptatt av å beskytte sine barn og barnebarn enn seg selv. Bruk av sykkel- og skihjelm er et konkret eksempel på dette. Det har blitt en selvfølge blant barn, men ikke i samme grad blant voksne. Et annet eksempel er bruk av redningsvest. Barna har den på, men i samme båt sitter foreldre eller besteforeldre uten.


Tar mer risiko

Skader og ulykker blant barn og eldre er langt bedre dokumentert enn de som skjer blant voksne. Vi vet likevel en del, ikke minst at voksne skader seg mest i hjemmeulykker. Om lag hver tredje skade skjer i boligen eller boligområdet, og menn skader seg oftere enn kvinner fram til 50–60-årsalderen. Dette henger trolig sammen med at en del mannsdominerte aktiviteter innebærer høyere risiko, og at gutter og menn tar større sjanser helt fra barnsben av. Fall er den vanligste årsaken til at voksne skader seg, og risikoen for skader fra fall øker med alderen.

Voksne er den aldersgruppen som skader seg mest under friluftsliv i skogen, til fjells eller ved vann og sjø. Om lag hver tiende skade oppstår her. Blant de yngste voksne skjer det mange skader under idrett og trening. Skadefrekvensen på denne arenaen avtar med alderen.

Rus er en medvirkende årsak til ulykker og skader i de fleste aldersgrupper. Et stort antall dødsfall og skader fra trafikken, drukning og fall kunne ha vært unngått om vi kunne tatt rusen ut av bildet.


Arbeidsulykker

Arbeidsulykkene står for om lag 5–10 prosent av ulykkesdødsfallene blant voksne, mens arbeidsulykkenes andel av skader som ikke fører til død er noe høyere. Bygg og anlegg er den sektoren hvor det skjer flest dødsfall og skader. Undersøkelser gjennomført av Arbeidstilsynet viser at utenlandske arbeidstakere er mer utsatt for risiko på arbeidsplassen enn sine norske kolleger. Årsakene er manglende opplæring og verneustyr, og språk- og kommunikasjonsproblemer.

Forebygging av ulykker og skader er godt innarbeidet på arbeidsplasser rundt om i Norge og viktig for å forebygge sykefravær. Forebygging av ulykker og skader i hjem og fritid får langt mindre oppmerksomhet, til tross for at det trolig vil ha enda større effekt på sykefravær, liv og livskvalitet.


Voksne er forbilder for de yngre

Det er stort rom for å redusere antallet skader blant oss voksne. Vi må selv ta et stort ansvar for å unngå ulykker og skader som skjer utenfor arbeidslivet eller organiserte aktiviteter. Det gjør vi ved å følge rådene som øker tryggheten i hjemmet, fritidsaktiviteter og trafikken. Kort sagt, vi må lære av andres feil og ikke tro at dette ikke kan skje oss.

Voksne er forbilder og må handle deretter. Det betyr at vi må ta sykkelhjelmen og redningsvesten på om vi vil at barn og barnebarn skal gjøre det samme. Vi må gjøre som vi vil at de yngre skal gjøre. Og gjør vi det, gir vi barna livsviktig lærdom om hvordan de kan håndtere farene som kan true liv og helse.